Từ 12/9, chế độ kế toán ngân sách nhà nước thực hiện như thế nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách chi tiêu nhà nước và vận động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017 và sửa chữa Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin cai quản ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

Xem thêm: Liên hệ ngay với công ty Vinasc nếu quý công ty có nhu cầu về Dich vu ke toan thue nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Auto Draft

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể chi tiết, về nội dung của chứng tứ kế toán, Thông tư 77/2017/TT-BTC quy định, chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 16 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

Ngoài ra nội dung chủ yếu theo quy định nêu trên, trong kế toán ngân sách nhà nước và vận động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trường hợp cần thiết chứng từ kế toán có thể được bổ sung thêm các nội dung khác theo quy định của Tổng Giám đốc KBNN.

Mẫu chứng từ kế toán bao gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn.

Đối với mẫu chứng từ kế toán bắt buộc là mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị như tiền, gồm: séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái và các mẫu chứng từ bắt buộc khác. Biểu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc do Bộ Tài chính hoặc đơn vị được Bộ Tài chính ủy quyền in và phát hành. Đơn vị kế toán phải thực hiện đúng mẫu và nội dung ghi chép trên chứng từ.

Mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn là mẫu chứng từ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính (hoặc Tổng Giám đốc KBNN được Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền) quy định về biểu mẫu và nội dung ghi chép. Đơn vị kế toán được phép lập chứng từ kế toán trên máy vi tính nhưng phải bảo đảm đúng mẫu và đúng nội dung ghi chép trên chứng từ theo quy định.

Về chứng từ điện tử, KBNN được sử dụng chứng từ điện tử (gồm có: chứng từ điện tử của KBNN, chứng từ điện tử do ngân hàng và các cơ quan liên quan chuyển đến) để thực hiện thanh toán giao dịch, hạch toán kế toán theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Chứng từ điện tử được dùng làm chứng từ kế toán khi có đủ các nội dung quy định cho chứng từ kế toán và đã được mã hóa đảm bảo an toàn dữ liệu điện tử trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ. Chứng từ điện tử được lưu giữ trong các vật mang tin (băng từ, đĩa từ, các thiết bị lưu trữ điện tử, các loại thẻ thanh toán) được bảo quản, cai trị như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản và phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng khi cần thiết.

Chứng từ điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có đưa ra quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy chứng từ điện tử không được thiết kế ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các chứng từ điện tử, tài liệu kế toán chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin kế toán.

Chứng từ điện tử đã tham gia giao dịch trong thời hạn lưu trữ không được phép hủy, các trường hợp điều chỉnh sai lầm trong thanh toán giao dịch điện tử được hướng dẫn cụ thể chi tiết tại các phần hành nghiệp vụ…

Về thay đổi chứng từ điện tử, chứng từ giấy, Thông tư nêu rõ, khi cần thiết, chứng từ điện tử rất có khả năng chuyển sang chứng từ giấy, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử; (ii) Có ký hiệu riêng chứng thực đã được đổi khác từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy; (iii) Có thời gian, chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy.

Khi cần thiết, chứng từ giấy có thể chuyển sang chứng từ điện tử, nhưng phải đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện sau: (i) Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy; (ii) Có ký hiệu riêng xác thực đã được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; (iii) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

Khi một chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để thanh toán giao dịch thì chứng từ điện tử sẽ có giá trị để thực hiện nghiệp vụ giao dịch, lúc đó, chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu trữ để theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực giao dịch, giao dịch thanh toán.

Khi 1 chứng từ điện tử đã thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính chuyển thành chứng từ bằng giấy thì chứng từ bằng giấy đó chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ kế toán, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

Việc biến đổi chứng từ bằng giấy thành chứng từ điện tử hoặc ngược lại được thực hiện theo quy định về lập, sử dụng, kiểm soát điều hành, xử lý, bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử và chứng từ bằng giấy, đồng thời theo quy định về việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, KBNN…

Về công tác lập chứng từ kế toán, Thông tư 77/2017/TT-BTC quy định, mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến vận động thu, chi NSNN và vận động nghiệp vụ KBNN đều phải tạo chứng từ kế toán; chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Chứng từ  kế toán giấy có thể được lập thủ công hoặc lập trên máy tính in ra bản giấy. Đối với chứng từ kế toán được lập và in ra trên máy tính phải đảm bảo nội dung của chứng từ kế toán quy định tại Điều 16 của Luật Kế toán 2015 và quy định chi tiết cụ thể đối với mỗi loại chứng từ kế toán theo quy định hiện hành.

Yêu cầu đối với việc lập chứng từ kế toán, trên chứng từ kế toán phải ghi đầy đủ, rõ nét, chính xác các nội dung theo quy định; Chữ viết trên chứng từ phải cùng một nét chữ, ghi rõ ràng, thể hiện đầy đủ, đúng nội dung phản ánh, không được tẩy xoá; khi viết phải dùng cùng một màu mực, loại mực không phai; không viết bằng mực đỏ.

Về ghi số tiền bằng số và bằng chữ trên chứng từ: Số tiền viết bằng chữ phải khớp đúng với số tiền viết bằng số; tổng số tiền phải khớp đúng với tổng các số tiền chi tiết; chữ cái đầu tiên phải viết bằng chữ in hoa, những chữ còn lại không được viết bằng chữ in hoa; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không được viết tắt, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn; chỗ trống phải gạch chéo để không thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ.

Chứng từ bị tẩy xoá, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai. Yếu tố ngày, tháng, năm của chứng từ phải viết bằng số.

Chứng từ lập theo bộ có khá nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy vi tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than.

Trường hợp đặc biệt phải khởi tạo nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì rất có khả năng viết hai lần nhưng phải bảo đảm thống nhất mọi nội dung trên tất cả các liên chứng từ.

Đối với chứng từ chi, trường hợp đơn vị rút nhiều mục,  không lập được trên một trang giấy thì đơn vị rất có thể viết vào trang sau (mặt sau) hoặc lập nhiều bộ chứng từ (xem xét 1 chứng từ chỉ được lập tối đa trên 2 trang giấy). Trường hợp chứng từ được viết trên 2 trang giấy thì tại trang sau, đơn vị phải viết cách lề trên khoảng 1/4 trang giấy.

Cán bộ KBNN không được nhận các chứng từ do đơn vị giao dịch lập không đúng quy định, không hợp pháp, hợp lệ; đồng thời phải hướng dẫn đơn vị giao dịch lập lại bộ chứng từ khác theo đúng quy định; cán bộ KBNN không được ghi các yếu tố thuộc trách nhiệm ghi của đơn vị giao dịch trên chứng từ; đơn vị giao dịch không được ghi các yếu tố thuộc trách nhiệm ghi chép của KBNN trên chứng từ. Cán bộ KBNN và đơn vị giao dịch không được ghi các yếu tố không thuộc trách nhiệm ghi của mình trên chứng từ.